شعروگرافی: ديدن پروانه در یک صبح کسالت‌بار بهاری

خستهَ بیهوده، فراموش‌شده

مثل چراغ‌های روشن موتورسیکلت در روز

Aleph723png_Page10

Advertisements