منْ پارچاره ۲

گلدان نداشته‌ام را آب می‌دهم

در خانه‌ی نساخته

بر مبل، توی نبوده‌ای

بر تخت من نخفته

Aleph723png_Page2

Advertisements